تماس با ما

مشهد، روبروی بیمارستان رضوی - سردخانه آستان قدس رضوی -ساختمان فرآورده های غذایی شرکت سامان بازار رضوی

شماره تماس

31078206

31087207