نام کالا تعداد واحد تاریخ اعتبار قیمت سفارش جزئیات
نام کالا تعداد واحد تاریخ اعتبار قیمت سفارش جزئیات
دفتر 100 برگ 50,000 عدد 1399/06/31
فریدون کنار 5 ستاره 300 تن 1399/11/15